Stichting Lions Tilburg Hulpfonds

Informatie over de werkzaamheden van de Stichting Lions Tilburg Hulpfonds van de Lionsclub Tilburg

Welkom op deze website

Middels deze website houdt het hulpfonds van de Lions Club Tilburg u op de hoogte van zijn werkzaamheden en de doelen die het ondersteunt. Jaarlijks wordt op deze website verantwoording afgelegd over de activiteiten en financiele huishouding.

Groei

Groei

De leden van de Lions Club Tilburg willen met het besteden van hun fondsen het verschil maken voor vooral kansarme kinderen in lokale en/of internationale projecten.

Aanvragen

Om voor een donatie in aanmerking te komen verzoeken wij u dit schriftelijk en onderbouwd te doen aan onze voorzitter de heer E. Beele op tilburg@lions.nl

ANBI statusGiften

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er bestaan regelingen voor de giftenaftrek in de sfeer van inkomsten- en vennootschaps-belasting. Daarnaast bestaan en vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Jaarverslag en cijfers

Een verkorte inhoudelijke en financiële verantwoording treft u hier aan. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van het hulpfonds via tilburg@lions.nl.

Over

De "Stichting Lions Tilburg Hulpfonds", statutair gevestigd in Tilburg, heeft ten doel het financieel ondersteunen van activiteiten van de Lionsclub Tilburg op het gebied van maatschappelijke, culturele en liefdadige hulpverlening. Dit gebeurt conform de criteria zoals die door de stichting in overleg met de Lionsclub Tilburg zijn vastgesteld,
De Stichting Hulpfonds Lions Club Tilburg is een stichting zonder winst oogmerk en kent de ANBI status.

BELEID
Het beleid van de stichting is om essentiële bijdragen te geven aan projecten ten behoeve van vooral kansarme kinderen in de regio Tilburg dan wel in kansarme buitenlandse regio's. De stichting doet dat deels pro-actief door het benoemen van projecten waarvoor gelden worden geworven, dan wel reactief op verzoeken door anderen. Deze laatste bijdragen zijn aan een jaarlijks maximum gebonden.

BESTUUR
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 3 leden, te weten de heren E. Beele (voorzitter), W. Klokgieters (penningmeester), T. Bekkers (secretaris). De penningmeester vormt de link naar het bestuur van de Lionsclub Tilburg. Beloning: De bestuursleden ontvangen noch bezoldiging, noch onkostenvergoeding.

FONDSENWERVING
De stichting ontvangt haar gelden vooral uit evenementen georganiseerd door de Lions Club Tilburg.

JAARREKENING
De jaarrekening van de stichting kan worden opgevraagd bij de penningmeester en is ook te vinden op de website onder de jaarverslagen. De jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een twee-hoofdige commissie die benoemd wordt door de Lionsclub Tilburg.

FISCAAL NUMMER
Het RSIN of fiscaal nummer is 816041477